เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค

  • เกี่ยวกับตำบล


ไฟฟ้า
มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ต้องขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติม

โทรศัพท์
มีโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน จํานวน 7 จุด แต่ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะ บ้านหนองชะลาบ ม. 1 บ้านนํ้าดิบ ม.7 และบ้านสระทอง ม.8


ประปาหมู่บ้าน
มีระบบประปาที่ก่อสร้างโดย กรมโยธาธิการ กรมอนามัยและองค์การบริหารส่วนตําบลสมอโคน