เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ

  ที่ตั้ง
  ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

  ประวัติ
  ครั้งเมื่อ นายไพโรจน์ เงินแจ้ง ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ในปี 2547 ได้ร่วมกับ ราษฎร หมู่ที่ 6 จัดตั้งองค์ผ้าป่าขึ้น 1 กอง โดยมีกลุ่มแกนนำเยาวชนร่วมสมทบ ได้เงินจำนวน 40,000 บาท และได้ย้ายอาคารไม้เก่าที่ทรุดโทรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธิ์งาม และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปตั้ง ณ บริเวณริมกำแพงทิศเหนือ ด้านหน้าวัด

  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. จัดเป็นอาคารสถานที่รวบรวม เครื่อง มือเครื่องใช้ ของวัดในอดีตที่กระจัด กระจาย และไม่ได้เก็บไว้เป็นหมวดหมู่

  2. เป็นแหล่งรวบรวม สิ่งของเครื่องใช้ในอดีตของราษฎรในตำบล ที่ส่วนหนึ่งนำมาบริจาคให้วัดโพธิ์งาม ในปี พ.ศ. 2548 ชมรมผู้สูงอายุ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน จำนวน 120,000 บาท เพื่อใช้ในการต่อเติมอาคาร และขยายอาคารจำนวน 2 หลัง และได้รับเงินสนับสนุน กิจกรรม จากชมรมผู้สูงอายุในการจัดผ้าป่า ผู้สูงอายุ จำนวน 20,000 บาท เงินช่วยเหลือจาก สสว.9 (หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์) จำนวน 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท

  เมื่อปรับปรุงอาคารได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน และคณะกรรมการวัดโพธิ์งาม ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนราษฎร ในตำบลสมอโคนร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อรวบรวม ไว้ในพิพิธภัณฑ์ และได้รับความร่วมมือ จากราษฎร เป็นอย่างดี ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนตำบล สมอโคนร่วมกับคณะกรรมการวัดโพธิ์งาม และชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอโคน ได้จัดพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โพธิคุณ"

  ซึ่งชื่อโพธิคุณ เป็นฉายาของพระผู้ครองวัดโพธิ์งามรูปที่ 2 และเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม ซึ่งมรณภาพเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่เป็นนักปฏิบัติรูปหนึ่ง ชมรมผู้สูงอายุตำบลสมอโคน คณะกรรมการวัดโพธิ์งาม

  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน มีความหวังว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาในเรื่อง ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ และวัฒนธรรมในอดีตของคนในชุมชนแห่งนี้ อันนำไปสู่การจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่มีความสมบูรณ์ในอนาคตต่อไป