เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

  • เกี่ยวกับตำบล


การศึกษา
ในปี 2553 ตําบลสมอโคน มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น 5 แห่ง
มีครู/อาจารย์ /ผู้ดูแลเด็ก 29 คน
และนักเรียน 433 คน
ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์/ผู้ดูแลเด็ก ต่อนักเรียน เป็น 1 ต่อ 15
การสาธารณสุข
มีสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 2 แห่ง
ตั้งอยูที่ หมู่ที่ 5 บ้านสมอโคน
และหมู่ที่7 บ้านนํ้าดิบ
มีเจ้าหน้าที่ประจําสถานีอนามัย แห่งละ 3 คนศาสนาสถาน
1. สํานักสงฆ์บ้านหนองชะลาบ หมู่ที่ 1
2. วัดเกาะลาน หมู่ที่ 3
3. วัดวิเศษวานิช หมู่ที่ 4
4. วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 6
5. สํานักสงฆ์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 7
6. วัดดอยแกว้ หมู่ที่ 8
7. สํานักสงฆ์สัญชัยชนะมงคล หมู่ที่ 9