เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน

  • เกี่ยวกับตำบล


การคมนาคม
มีเส้นทางคมนาคมสายหลักดังนี้
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
- ถนน รพช. 1 สาย ( ถนน รพช. 4213 บ้านนํ้าดิบ –โป่ งแดง ) ถนน คลส. 9 กม. , ถนนลาดยาง 4.85 กม. ,ถนนลูกรัง 20 กม.

การจัดเก็บขยะมูลฝอย
มีรถเก็บขยะ จํานวน 1 คัน (รถอีแต๋น) คนงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยจํานวน 3 คน มีถังขยะรองรับยางรถยนต์ แบบแยกขยะเปี ยกขยะแห้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542


การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ จํานวน 1 คัน บรรจุนํ้าได้ 4,000 ลิตร
มีรถเคลื่อนที่เร็ว จํานวน 1 คัน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามสายตรวจ ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านนํ้าดิบ
- ป้อมตํารวจสายตรวจ ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลาน
- ป้อม อปพร. ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านสระทอง