เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล

  • เกี่ยวกับตำบล

    ตำบลสมอโคนได้ก่อกำเนิดเมื่อประมาณ 100 กว่าปีเศษ อ้างอิงได้จากโบราณสถานที่พบในพื้นที่ คือ โบราณสถานโองโมงธรรมศุทธิ และอุโบสถเก่าวัดวิเศษวานิช
     สันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ผู้คนสัญจรไปมาทางน้ำ คือ แม่น้ำปิง เมื่อเห็นที่ตั้งตำบลสมอโคนเห็นทำเลดี จึงสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวขึ้น ต่อมาได้เกิดเป็นชุมชนหนาแน่น ชื่อว่า สมอโคน พื้นเพของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 6 ของตำบลส่วนใหญ่มีถิ่นฐานพักอาศัยมาตั้งแต่กำเนิด พูดภาษาพื้นเมือง คือ ไทยเหนือ ส่วนหมู่ที่ 7 – 9 เป็นหมู่บ้านที่เกิดใหม่ เนื่องจากมีคนจากท้องถิ่นอื่น เช่น อีสาน กลาง และคนท้องถิ่นเดิมเข้ามาอาศัย เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร และปศุสัตว์ พูดภาษากลางและอีสาน มีขนบธรรมเนียมประเพณี คือ ประเพณีลอยกระทงสาย และประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น

โบราณสถานโองโมงธรรมศุทธิ

อุโบสถเก่าวัดวิเศษวานิช

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิคุณ