เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป

  • เกี่ยวกับตำบล

ตำบลมีพื้นที่ 96.441 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 60,270 ไร่

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบลสมอโคน
องค์การบริหารส่วนตําบลสมอโคน เดิมเป็นสภาตําบลสมอโคน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตําบลสมอโคน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

ลักษณะที่ตั้ง
ตําบลสมอโคน ตั้งอยูทางใต้ของอําเภอบ้านตาก ห่างจาก อําเภอบ้านตากตามระยะทางทางหลวง หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 96.441 ตร.กม. หรือประมาณ 60,276 ไร่
อาณาเขต

มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ 4 ตําบล ดังนี


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลตากออก อําเภอบ้านตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลไม้งาม อําเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลโป่งแดง และตําบลไม้งาม อําเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลตากตก (โดยมีแม่นํ้าปิงเป็นแนวกั้นเขต)