ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค. 58 305
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 ต.ค. 58 244
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สมอโคน จำนวน 2 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ค. 58 292
สอบราคาจ้างจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.พ. 58 278
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลาน ตำบลสมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธ.ค. 57 269
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่8 บ้านสระทอง ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 ธ.ค. 57 263
[ประกาศ] โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน ผู้ดาเนินงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 ต.ค. 57 305
[ประกาศ] โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไม่ตอกเข็ม (ตามแบบมาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 ต.ค. 57 326
[ประกาศ] โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 622 เมตร หนา 0.15 เมตร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 ต.ค. 57 169
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.ย. 57 225

แสดงลำดับ 21-30 | หน้า 3 จาก 7 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่