ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า : เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลสมอโคน กระตุ้นและรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนทุกตัว และเป็นการบริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบล ข่าวกิจกรรม 5 พ.ค. 52 166
โครงการวันสงกรานต์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรักสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม ข่าวกิจกรรม 10 เม.ย. 52 305
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน : เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญกลางบ้านให้คงอยู่สืบไป ข่าวกิจกรรม 9 เม.ย. 52 831
โครงการวันสตรีตำบลสมอโคน : เพื่อให้กลุ่มสตรีตำบลสมอโคนรับทราบบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล เกิดความรักความสามัคคี มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันของสตรีตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 25 มี.ค. 52 327
โครงการวันเด็กแห่งชาติ : เพื่อให้เด็กในตำบลสมอโคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีและส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ข่าวกิจกรรม 10 ม.ค. 52 244
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ ๑๑๖ วัน สร้างสามัคคี : เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕ ข่าวกิจกรรม 3 ธ.ค. 51 211
โครงการค่ายเยาวชน : "โองโมง" เฉลิมพระเกียรติ์จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวกิจกรรม 15 ต.ค. 51 218
โครงการคลินิกชุมชน : ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลจะทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลง ในกลุ่มผู้สูงอายุจะไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และจะทำให้ไม่มีเด็กขาดสารอาหาร ข่าวกิจกรรม 19 ก.ย. 51 189

แสดงลำดับ 111-118 | หน้า 12 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่