ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี 2553 : เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงานและเห็นความสำคัญของปูชนียบุคคลที่เคารพสักการะ ข่าวกิจกรรม 11 เม.ย. 53 178
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 : เพื่อให้เด็ก เยาวชน ทำกิจกรรมและนันทนาการร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งลดช่องว่างระหว่างเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ข่าวกิจกรรม 9 ม.ค. 53 262
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2552 : เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุครบ 82 พรรษา รวมทั้งส่งเสริมพุทธศาสนาและรักษาประเพณีที่ดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ข่าวกิจกรรม 4 ธ.ค. 52 182
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 : เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย เกิดความสมานสามัคคีในชุมชน ข่าวกิจกรรม 2 พ.ย. 52 257
ขอเชิญสมัครประกวดร้องเพลงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 ข่าวกิจกรรม 16 ต.ค. 52 383
ขอเชิญสมัครหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 ข่าวกิจกรรม 16 ต.ค. 52 354
โครงการปลูกป่าชุมชน หมู่ที่ 8 : เพื่อปลูกป่าทดแทนในพื้นที่บ้านสระทอง สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่า สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ข่าวกิจกรรม 11 พ.ค. 52 455
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า : เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลสมอโคน กระตุ้นและรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนทุกตัว และเป็นการบริการประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบล ข่าวกิจกรรม 5 พ.ค. 52 165
โครงการวันสงกรานต์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรักสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม ข่าวกิจกรรม 10 เม.ย. 52 302
โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน : เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีทำบุญกลางบ้านให้คงอยู่สืบไป ข่าวกิจกรรม 9 เม.ย. 52 811

แสดงลำดับ 101-110 | หน้า 11 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่