ข่าวกิจกรรม

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 11 เมษายน 2554 ข่าวกิจกรรม 11 เม.ย. 54 393
ก่อเจดีทราย 10-11 เมษายน 2554 ข่าวกิจกรรม 10 เม.ย. 54 401
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 : เพื่อให้เด็กในตำบลสมอโคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีและให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ข่าวกิจกรรม 8 ม.ค. 54 289
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา : เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา รักษาประเพณีที่ดีงามและสร้างความรักความสามัคคี ข่าวกิจกรรม 27 ธ.ค. 53 327
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ : เพื่อให้ประชาชน ได้ถวายความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับประชาชนในตำบลสมอโคน ข่าวกิจกรรม 5 ธ.ค. 53 329
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าและความสำคัญวัฒนธรรมไทย ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ข่าวกิจกรรม 19 พ.ย. 53 402
โครงการบริหารจัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ 2554 : เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในการบริหารจัดการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุม ข่าวกิจกรรม 9 พ.ย. 53 177
โครงการวันปิยมหาราช : เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าวกิจกรรม 23 ต.ค. 53 1096
โครงการฝึกอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า (สนใจสั่งซื้อ สอบถามลายละเอียดได้ที่ กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 4 ต.สมอโคน โทร. 055-591705) ข่าวกิจกรรม 7 ก.ค. 53 1068
โครงการจัดทำแนวเขตป่าชุมชน : เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าชุมชนและร่วมมือกันดูแลป่าชุมชนให้ได้ประโยชน์อย่างยังยืน เป็นแหล่งอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งเก็บความชื่น แหล่งอาหารของหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและธร ข่าวกิจกรรม 12 พ.ค. 53 329

แสดงลำดับ 91-100 | หน้า 10 จาก 12 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่