ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 ก.ค. 63 3
ประชาสัมพันธ์การรายงานข้อมูลสถิติและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์การบริการตำบลสมอโคน ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ก.ค. 63 3
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนปฏิบัติงานการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563(เพิ่มเติมมครั้งที่1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ก.ค. 63 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 63 4
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 63 2
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 63 3
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 63 2
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ของหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 63 3
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 มิ.ย. 63 5
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์กรการบริหารส่วนตำบลสมอโคน ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 มิ.ย. 63 4

แสดงลำดับ 1-10 | หน้า 1 จาก 13 หน้า | แสดงทีล่ะ 10 ต่อหน้า
หน้าที่