[ประกาศ] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 ม.ค. 56 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอยหลังโรงเรียนบ้านเกาะลาน) ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลนและประมาณการ ของ อบต.สมอโคน) ราคากลางดำเนินการ ๑๗๕,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ