การดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 ตำบลสมอโคน

หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม วันที่ 23 มี.ค. 61 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ

เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

วันนี้ (23 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น.นายไพโรจน์ เงินแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน ร่วมพูดคุยและติดตามการดำเนินกิจกรรมเวทีที่ 2 “สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลสมอโคนเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมในเวที สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสามัคคี ตื่นตัวในความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนภายใต้หลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามกรอบหลักในการดำเนินงาน ข้อที่ 01 สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ข้อที่ 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ข้อที่ 06 รู้กลไกการบริหารราชการ และ ข้อที่ 07 รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
พร้อมทั้งมีการคัดเลือกคณะกรรมการในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนอีกด้วย

ภาพข่าวกิจกรรม