คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 ก.ค. 62 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบ การพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดังนี้

1. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2. การรับชำระภาษีป้าย

3. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

4. การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

6. การจดทะเบียนพาณิชย์

7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

9. การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

10.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

11.งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

12.งานบริการข่าวสารระบบสารสนเทศ

13.การช่วยเหลือสาธารณะภัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายไพโรจน์ เงินแจ้ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน

 

ดาวน์โหลดคู่มือประชาชนได้ที่ : https://goo.gl/j2aZ7p