[ประกาศ] ประกาศสอบโครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 พ.ย. 56 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

โครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลาน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปากห้วยกว้าง ๖ เมตร ท้องห้วยกว้าง ๓ เมตร ลึก ๒ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร และก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ฝั่งลำห้วย ระยะทาง ๓๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ๑,๙๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนและประมาณการ ของ อบต.สมอโคน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางการก่อสร้างรวมเป็นเงิน ๑,๙๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการก