[ประกาศ] โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

หมวดหมู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 21 ม.ค. 56 โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
ภาพประกอบ
ไม่มีภาพประกอบสำหรับข่าวนี้
เอกสารแนบ

คลิกเพื่อ ดูรูป หรือ Download เอกสาร

โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระทอง ตำบลสมอโคน โดยขุดดินพร้อมถมหินใหญ่คละขนาด จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม (ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบต.สมอโคน) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคาคากลางการก่อสร้าง ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)